Kamis, 21 Juni 2012

PRIMBON KELAHIRAN DAN JODOH PERNIKAHAN

SEMOGA KAMU SUKA MEMBACANYA
DAN BISA MEMAHAMI YANG AKU TULIS                                         

                                 
                                  
                                   BAB 1
                   KELAHIRAN GANJIL
              
----------------------------------

1 . Bagi yang berkelahiran jimblah ganjil yaitu:
    9-13-17, arah TIMUR, watak seperti pendita,dan
    pendita kesenanganya kepada ahli petapa seperti
    Bengawan Abiyasa yang lain-lainya. Arah TIMUR
    duduknya pendeta mutmainah.

2 . Kelahiran yang berjumlah 10-14-18 arah di SELATAN
     duduknya Amarah ( sangat baik untuk berniaga/dagang )

3 . Kelahiran yang berjumlah 7-11-15 arah di BARAT
    duduknya supiyah dan wataknya : Satria ( suka berprihatin ).

4 . Kelahiran yang berjumblah 8-12-16 arah di UTARA
duduknya Aluamah ( sangat baik untuk bercocok tanam/bertani ).


     Bab kelahiran tidak dapat di rubah sebab sudah termasuk kodrat.
Sudah banyak para ahlidalam hal ini menjelaskan tetapi belum bisa-
menerangkan secara jelas, maka dari itu nanti akan kami terangkan-
supaya pembaca selalu berhati-hati di dalam hal mencari jodoh.
    Padahal di dunia ini yang paling utama adalah penilaian,
walaupun kami menganggap baik tetapi orang lain menilai jelek,
ahirnya juga tetap jelek. Maka dari itu Uraian kami selanjutnya-
tidak menilai baik, tetapi para pembaca yang merasakan atau menimbang
yang sungguh-sungguh, dan harus melihat keadaan dan wujudnya.
                                        BAB 2
                        MENEMPATKAN RUMAH
                  ------------------------------------
---------

    Di atas sudah di terangkan naptu yang berjumblah
1 . 9-13-17 Kiblat arah di TIMUR ( berasal dari timur )
    Yang berkelahiran tersebut di atas lebih baik kalau membangun-
    Rumah jangan sampai menghadap ke TIMUR
    sebab di dalam usaha mencari sandang pangan kurang lancar.
   
    KETERANGAN : 9-13-17 di TIMUR ( berasal dari timur )
    kalau menghadap ke timur mengharap rejeki dari mana....?
    Jadi mestinya menghadap ke BARAT , SELATAN dan UTARA
    jadi kalau bisa jangan menghadap kiblat asalnya.


CONTOH : Anda saya suruh duduk di UTARA  apakah anda mau duduk
         menghadap ke UTARA..? Sudah tentu anda akan duduk menghadap
         ke SELATAN.

Umpama mempunyai jodoh ang berjumblah kelahiran 8-12-16 boleh meng-
hadap ke TIMUR, tetapi yang keanugrahan rejeki  yang istri.
maka dari itu orang laki-laki sementara harus mengalah kepada wanita.
sebaliknya bagi orang wanita yang tempatnya menerjang arah sebaiknya-
mengalah saja terhadap laki-laki.
kalau orang jawa umumnya tidak mau meninggalkan dalam hal perhitungan.

2 . Kelahiran 10-14-18 kiblat di SELATAN, usahakan kalau membangun
     rumah jangan sampai menghadap ke selatan.

3 . Kelahiran 7-11-15 kiblat di BARAT, ushakan kalau membangun
    rumah jangan sampai menghadap ke barat.

4 . Kelahiran 8-12-16 kiblat ke UTARA, usahakan kalau membangun
    rumah jangan sampai menghadap ke Utara.
   
   Marilah para pembaca saran dari kami ini bisa di buktikan......
                                                    BAB 3
           MENDIRIKAN ( MEMBANGUN ) RUMAH DAN HAJAD

          -----------------------------------------------------------------------

    Bab naptu yang berjumblah ganjil, kalau untuk kkepentingan apa
saja kadang-kadang panas (kurang baik),dan yang terhitung genap-
biasanya baik (lancar), namun dari hal itu ada rintanganya.
    Bagi orang yang akan mendirikan rumah atau kepentinan-kepentingan
lainya memakai hari yang berjumblah ganjil bisa baik, sebab hitungan
dengan jodohnya di ambil waktu akan IZAB.
    Demikianlah penjelasan dari kami dan anda sekalian bisa menimbang
dan bisa merasakan atau mencoba bagi mana kenyataanya.
Namun di jaman sekarang sebagian besar, apa lagi orang yang bertempat
tinggal di kota, sudah meninggalkan perhitungan adat jawa, jadi dalam
hal ini walaupun orang bersuku bangsa apa saja pasti masih menggunakan
perhitungan jawa. tetapi menurut Fahamnya masing-masing,ada yang mem-
ake perhitungan perbintangan, tanggal dan lain-lain.
    Padahal yang paling banyak di dalam hidup ini adalah bab perhiungan
seperti mendirikan rumah,mempunyai hajad menantu, menghitankan dan lain2
tidak pisah dari hal perhitungan. Apakah sebabnya..?
sebab kita ini orang jawa. dan semua orang tidak ada yang mau sengsara
( celaka ). semuanya menginginginkan kehidupan yang bahagia dan yang se-
rba cukup. dan hal kaya dan miskin itu sudah tentu pada kelahiranya dan
besar kecil dalam istiarnya. orang yang berkelahiran ganjil bisa cukup
dalam kehidupanya tetapi hanya sementara saja.
dan bisa berahir kalau sudah kehadiran keturunanya ( anak ).
    Umumnya di jaman sekarang para pemuda dan pemudi kalau mencari
jodoh hanya dengan atas dasar karena senang
banyak yang tidak menurut (menganggap) orang tuanya, jodoh dan bukan jodoh
dalam kelahiranya sudah tidak di anggap lagi, pokoknya yang penting laki2
dan perempuan sudah sama-sana senangnya.   
                                             BAB 4
                    JODOH YANG DI SEBUT GEHING

            -------------------------------------------------------

    Gehing artinya : WAGE dan PAHING. kalau ada orang berjodohan WAGE dan
PAHING di sebut GE-HING hal ini tidak perlu di perhatikan.
    Sebenarnya yang di sebut GE-HING hanya ada 2:

a . selasa WAGE dapat Jumat PAHING.
b . selasa PAHING dapat Jumat WAGE.

    Dua hal inilah yang di sebut GE-HING , sebab selasa naptu 3 tidak punya
    jodoh. jumat naptu 6 juga tidak mempunyai jodoh.
    umpama Rabu dan Senin Pahing. itu tidak bisa di sebut GE-HING dan lain2.
                                             BAB 5
                  PERJODOHAN YANG DI NAMAKAN
                              TUNGGAL KRATON 
      -----------------------------------------------------------

     Yang dinamakan  jodoh tunggal keraton yaitu yang naptunya sama ( tunggal kedudukan )
prjodohan tunggal keraton ini jikalau kebetulan baik juga tanpa umpama, tetapi kalau
kebetulan menderita jadi sebaliknya.

NAPTU   10 + 14                              NAPTU   11 +   7
                14 +   8                                              7 +   7
                10 + 10                                              8 + 12
                14 + 14                                            12 +   2
                13 + 17                                              8 +   8 Dan seterusnya                                                BAB 6
                              PRIMBON KELAHIRAN
         -----------------------------------------------------------

 UNTUK MENGETAHUI TENTANG NASIB YANG LEBIH
                                            JELAS

 
                      1 . KELAHIRAN RABU PON BAGI PRIA


Rabu naptunya  7
Pon   naptunya  7
----------------------- +
     Jumblah     14

Rabu kedudukan di padaharan.
Pon kedudukan di sopiyah.
KETERANGAN
    Pedahara             : Tempat untuk mengisi ( wadah )
    Lambang             : Wakudara


WATAK


1 . Supel dan banyak teman kenalan.
2 . Kalau mempunyai keinginan kadang-kadang hanya di simpan
     dalam hati ( tidak mudah di utarakan )
3 . Tidak mau ikut campur urusan orang lain.
4 . Di dalam bekerja selalu bersih dan baik, mempunyai niat
     untuk bekerja, dan mudah di sayangi atasanya, kalau mempunyai 
     sesuatu mudah memberi.
5 . Pikiranya cerdas dan pengalamanya cukup.

REZEKI

1 . Mestinya  tidak kekurangan ( cukup ) pandai mencari sandang pangan.
2 . Keturunan banyak kalau cocok jodohnya, pekerjaan dagang dan tani bisa
     ke anugrahan rezeki tetapi juga harus melihat jidohnya, sebab di dalam kehidupan

     jodoh itu sangat perlu.
3 . Walaupun menjadi kaum buruh, setidaknya di selingi dagang umpanya ada orang 
     lain ikut numpang makan itu sudah termasuk sarat dagang.


                         KELAHIRAN RABU PON BAGI WANITA

    WATAKNYA keras,mudah cemburu,angkuh sangat hemat, pandai dagang dan pandai
mencar i sandang pangan.
Mestinya banyak rizeki tetapi sering di ganggu orang lain demikian tadi hanya
melihat jodohnya.
--------------------------------------------------------------------------------------------


                     2 . KELAHIRAN KAMIS WAGE BAGI PRIA

Kamis naptunya 8
Wage  naptunya 4
-----------------
         jumblah  12

    Kamis Kedudukan : di Tulang
    Wage  Kedudukan : di Aluamah
    Lambang         : NAKULA  DAN SADEWA

WATAK

1 . Pemberani, tidak banyak bicara (pendiam) seperti angkuh padahal
    sebenarnya tidak, dalam memelihara istri sabar.
2 . Keinginanya tidak mau peduli dan tidak mau ikut campur urusan orang lain
3 . Hatinya keras (mudah marah), di dalam pekerjaan giat dan rajin
4 . Segala keinginanya tidak mau di halangi walaupun berwatak pemberani tetapi
    mudah memberi.

REZEKI

1 . Di dalam mencari sandang pangan cukup, tetapi mempunyai watak boros
    keinginanya hemat tetapi kalau sudah mempunyai simpanan godaanya selalu ada
    kalau menjangkau rezeki yang berlebih lebihan agak sulit.
2 . Kalau mempunyai sesuatu mudah memberi, walaupun berkata tida mempunyai kalau
    terus menerus di urus ahirnya mengaku.
3 . Keturunan jarang, kecuali kalau cocok jodohnya, walaupun menjadi kaum buruh
    supaya di selingi tani.                    KELAHIRAN KAMIS WAGE BAGI WANITA

    WATAKNYA keras dan berani pada laki-laki, ceriwis , henat ,
bisa mencari sandang pangan tetapi tidak bisa menyimpan.
senang di puji , mempunyai watak cemburu keinginanya terhadap rezki hemat.
tetapi tetap tida bisa karena kalau sudah mempunyai simpanan godaanya selalu ada
pekerjaan yang cocok adalah dagang, berhati-hati kalau dagang.
---------------------------------------------------------------------------------------------------


                3 . KELAHIRAN JUMAT KLIWON BAGI PRIA
Jumat   naptunya : 6
Kliwon naptunya : 8
--------------------
            jumblah  14

    Jumat       : kedudukan di mata
    Kliwon    : kedudukan di tengah
    Lambang : WARKUDARA

WATAK

1 . Hatinya baik tapi terhadap istri bisa bohong, di dalam pekerjaan berhati-hati
    dan jujur
2 . Banyak pengalaman, tidak mau kalah terhadap orang lain dan tida mau mencapuri
    urusan orang lain.
3 . Bisa menjadi perlindungan, kalau mempunyai hasrat tidak akan menyerah apabila
    belum terlaksana keinginanya.
4 . Tidak mudah kena pengaruh orang lain dan pandai memelihara istri, kalau marah
    kalau marah tidak banyak bicara tetapi bisa berbahaya.
5 . Didalam bekerja teliti dan rajin dan mudah di sayangi atasanya.
6 . Keturunan jarang kecuali kalau cocok jodohnya.

REZEKI

1 . Pandai mencari sandang pangan tetapi bisa mencari tida bisa menyimpan
    sebab kalau mempunyai sesuatu mudah memberi, pandai memelihara istri (sabar)
2 . Banyak menolong terhadap sesama, walaupun menjadi kaum buruh lebih baik di
    sselingi tani.
3 . Keturunan banyak kalau kebetulan jodohnya.
4 . Usaha dalam mencari sandang pangan lincah.
                   KELAHIRAN JUMAT KLIWON BAGI WANITA

    WATAKNYA keras tetapi kadang-kadang mau mengalah terhadap laki-laki.
bawel, angkuh, mempunyai watak cemburu, tidak mudah percaya kepada siapa saja,
hemat terhadap rezeki, tetapi bisa terbujuk rayuan manis.
apabila mempunyai ke inginan tidak mau di halangi, dalam kehidupanya mesinya cukup
    Pekerjaan yang cocok adalah dagang, kalau menjadi istri orang buruh.
umpama ada orang lain yang ikut numpang makan hal itu sudah menjadi sarat dagang.
------------------------------------------------------------------------------------------                  4 . KELAHIRAN SABTU LEGI BAGI PRIA

Sabtu naptunya : 9
Legi  naptunya  : 5
------------------
         jumblah  14

    Sabtu kedudukanya : di Ubun-ubun
    Legi  kedudukanya : di Air
    Lambang           : WARKUDARA


WATAK

1 . Ramah tamah terhadap sesama, pendapatanya ingin selalu unggul
    (tidak mau kalah dengan orang lain )
2 . Didalam melaksanakan pekerjaan selalu berhati-hati, rajin dan tidak mempunyai
    watak tergesa-gesa.
3 . Banyak pengalam, di senangi oleh sesamanya juga sering terkemuka, suka tirakat
4 . Tidak mau mencampuri urusan orang lain, kalau marah bahaya, tidak takut siapa saja

REZEKI

1 . Didalam mencari sandang pangan bisa cukup, memelihara istri sabar,
    mau mengalah dalam suatu pendapat, mempunyai watak hemat kalau punya sesuatu
    mudah memberi.
2 . Keturunan banyak kalau kebetulan bertemu jodohnya.
3 . Walaupun bekerja sebagai buruh ( di bawah kekuasaan orang ) lebih baik di se-
    lingi dagang atau tani.
                  KELAHIRAN SAPTU LEGI BAGI WANITA

    WATAKNYA keras,tidak mau mengalah terhadap laki-laki, mempunyai watak cemburu
selalu ingin mengutamakan keinginanya sendiri, bawel dan mudah tersinggung, mudah
memberi sesuatu terhadap yang menjadi kesenanganya.
    Banyak keturunan kalau cocok jodohnya, pekerjaan yang cocok adalah dagang,
walaupun menjadi istrinya orang buruh usahakan sambil dagang.
------------------------------------------------------------------------------------------
 

                    5 . KELAHIRAN MINGGU PAHING BAGI PRIA

Minggu naptunya : 6
Pahing naptunya  : 9
---------------------
             Jumblah 15

   Minggu kedudukanya : di tlapak kaki
   Pahing kedudukanya  : di Amarah
   Lambangnya              : WARKUDARA


WATAK

1 . Ramah tamah, tidak banyak bicara, mau mengalah terhadap sesama, suka tolong menolong
2 . Kalau marah diam saja sehingga tidak kelihatan tetapi kalau bener2 marah sangat bahaya
3 . Pengalaman cukup, terhadap sesuatu kurang bersungguh-sungguh
4 . Keturunan jarang ,kecuali kalau cocok jodohnya juga mempunyai keturunan

RIZEKI

 1 . Di dalam mencari sandang pangan lumayan, hemat terhadap rejeki dan berhati-hati
 2 . Mestinya bisa cukup,saking hematnya ahirnya mudah pelit karena mudah terbujuk kata2 halus
      kecuali kalau kebetulan jodohnya
 3 . Memeli istri sabar ,kadang-kadang mau mengalah
 4 . Pekerjaan yang cocok adalah dagang,walaupun menjadi kaum buruh, sebaiknya di saingi dagang

                         
                     KELAHIRAN MINGGU PAHING BAGI WANITA

 
WATAKNYA keras, teli, mudah tersinggung dan berani terhadap laki-laki, mempunyai watak cemburu
didalam mencari sandang pangan bisa cukup
    pekerjaan yang cocok adalah dagang di dalam hal rejeki kurang lancar tetapi masih bisa cukup,
kalau sudah kebetulan bertemu jodohnya bisa mempunyai keturunan

----------------------------------------------------------------------------------------------------
14 komentar:

 1. klo kamis wage dan kamis pahing brati ga masuk gehing donk????

  BalasHapus
 2. ea pada intinya jangan jumat ama selasa aja itu kata orang tua doeloe

  BalasHapus
  Balasan
  1. Rabu wage ketemu jumat pahing aman kan ya? Hhe

   Hapus
 3. Kalau kamis wage ketemu sabtu pahing gimana

  BalasHapus
 4. Kalau rabu wage unt wanita dan kamis pon unt pria...mna ramalanya

  BalasHapus
 5. Cinta guabterhalang gara gara adat jawa nihh aduhhh . pihak org tua gua yg ribet .. Gmna ini ahh pusingg .... Bisa stresss lama lama

  BalasHapus
 6. Saya juga nih pusing takut mau ngenalin calon saya sama ortu.tkut g boleh krna sya ank prtama cwo saya anak ketiga.gmna donk

  BalasHapus
 7. Saya juga nih pusing takut mau ngenalin calon saya sama ortu.tkut g boleh krna sya ank prtama cwo saya anak ketiga.gmna donk

  BalasHapus
 8. Saya juga nih pusing takut mau ngenalin calon saya sama ortu.tkut g boleh krna sya ank prtama cwo saya anak ketiga.gmna donk

  BalasHapus
 9. Saya juga nih pusing takut mau ngenalin calon saya sama ortu.tkut g boleh krna sya ank prtama cwo saya anak ketiga.gmna donk

  BalasHapus
 10. Saya juga nih pusing takut mau ngenalin calon saya sama ortu.tkut g boleh krna sya ank prtama cwo saya anak ketiga.gmna donk

  BalasHapus
 11. kamis pon dengan kamis pon boleh gak sich

  BalasHapus
 12. kamis pon dengan kamis pon boleh gak sich

  BalasHapus